รายะเอียดผลงาน : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 (นส.กิตตินันท์ ตันตยานนท์) (นส.จุฑามาศ รัตนวิเชียร) (นส.พิมพ์ภัค นิยมไทย) ครูกำกับ (นส.วาสนา โชติวุฒิพัฒนา)(นส.รุ่งอรุณ โทธรรม)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved