รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 อันดับ 4
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 4
จากการแข่งขัน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 (น.ส.ชลลดา เลาะเฮาะ)คูรกำกับ(น.ส.รุ่งอรุณ โทธรรม)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved