รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 (นส. กัญลักษณ์ สถาพรพิริยะเดช)(นส. ธนวรรณ เภรีภาศ) (นส. สุริวิภส บุตรพา) ครูกำกับ(นส. วาสนา ศิลาพร)(นส. ปรางทิพย์ เมธาวิริยะ)
ผู้ควบคุม นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved