รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (นส. นุชนารถ สายสีแก้ว)(นส. พาทินธิดา นามอยู่) (นส.วินัดดา มากมูลผล) ครูกำกับ(นาย กรกช พลับเล็ก)(นาง สมสรี แก้วคำมูล)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved