รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประดิษ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันประดิษ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (นส. ฐิติกานต์ เทียมชัยทัศน์)(นส. ปัญชิกา เพไทย) (นายพัฒนพงศ์ สิทธิพรหม) ครูกำกับ(นส. ปรางทิพย์ เมธาวิริยะ) (นาง สมศรี แก้วคำมูล)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved