รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (ดญ. พรรณชนก ดุสิตภิรมย์)(ดญ.ศุภรา ฤกษ์โศภิษฐ์) (ดญ. อธิราธรณ์ อ้นเทียน) ครูกำกับ(นาย กรกช พลับเล็ก)(นส. ปรางทอพย์ เมธาวิริยะ)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved