รายะเอียดผลงาน : การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 เหรียญทอง อันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงมาสภัสสร ป้อมอาสา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved