รายะเอียดผลงาน : การประกวดโครงงานการแแกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การประกวดโครงงานการแแกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อ่างทอง
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายพีรวิชญ์ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายพีรวุฒิ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved