รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ป.1-6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ป.1-6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อ่างทอง
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงภาวิณี สุขาพงษ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved