รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน สวดมนต์ทำนิงสรภัญญะ ม.ต้น ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน สวดมนต์ทำนิงสรภัญญะ ม.ต้น
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวรมิตา จรรยาไพศาล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฏฐิกา อินทรชิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชุติมณฑน์ ม้วนเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสกาวภัทร วิบูลย์ลักษณากุล
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอาทิติยพร กระจ่างจาย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved