รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) รางวัลเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม)
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวพลอยทับทิม ศรีเกื้อกูล

นางสาวปิยธิดา แก้วสากเหล็ก
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved