รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน รายการแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเรืองสิทธิ์ ภูวนธนบูรณ์

เด็กชายจิระพงษ์ วัดแก้ว

เด็กชายอธิคม ศักดิ์เชิดชูตระกูล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved