รายะเอียดผลงาน : รายการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รางวัลเหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายรัชกฤต เพชรรุณ

เด็กหญิงวรกมล วงศ์ฤทธิ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved