รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันมารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันมารยาทไทย
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายสุภโชค จุลอุภัย
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิงจุธามาศ สาธร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวญาณิศา พวงพุ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญชลวานิช
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved