รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประกวดมารยาดไทย รองชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันประกวดมารยาดไทย
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกิตติวัช ภักขำ
ประถมศึกษาปีที่ 4/15

เด็กหญิงวรัญญา สมานสุขุมาล
ประถมศึกษาปีที่ 4/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved