รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่แปลภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่แปลภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สำราญกิจ

เด็กหญิงชนัญญา ไพรหลวง

เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ

เด็กหญิงอัฎฐพร ธิมาบุตร

เด็กหญิงโอปอ จันคง

เด็กหญิงสุภรพรรณ ฐานกุลกิจ

เด็กหญิงนภัสศรัณย์ เพิ่มทรัพย์

เด็กหญิงธนพร หอมอ้ม

เด็กหญิงกวินธิดา แดงโชติ

เด็กหญิงฐานรัตน์ จันทร์ปิ่นเพชร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved