รายะเอียดผลงาน : การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกิตติวัช ภักขำ
ประถมศึกษาปีที่ 4/15

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved