รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 มีนาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายภมร พัฒนะวัฒนะวงศ์

นายนภาพล ปุณหะกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัลยภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

เด็กชายกฤษดากร พันธุ์ชื่น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved