รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา ชนะเลิศเหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญเงิน
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายทัชชกร วังวัฒนา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนรัตน์ บัวคลี่
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เด็กชายปูริดา ศีลประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved