รายะเอียดผลงาน : รายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด ชัยนันต์ ตั้งวันเจริญชัย (ม. 3/7) พิมพ์มาดา อ้นพร้อม (ม. 3/7)
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายนาย ชัยนันต์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved