รายะเอียดผลงาน : รายการ แข่งขัน คอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดัน 6
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดัน 6
จากการแข่งขัน รายการ แข่งขัน คอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสิรินดา เฉลิมพนาพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

เด็กหญิงจารัญดา อินอัญชัญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved