รายะเอียดผลงาน : คัดไทย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน คัดไทย
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจิรัชญา เอกพูนทรัพย์

ผู้ควบคุม นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved