รายะเอียดผลงาน : เหรียญเงิน
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายวิชัย อินอ่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรางคณา กิตติวรวัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกิตติญาดา พันธุ์ชื่น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายกิตติศักดิ์ รอดเกลี้ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายศิวกร เล้าอารีย์กิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายยศพงศ์ รอดเกลี้ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved