รายะเอียดผลงาน : เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รางวัลชมเชย
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ รางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยศิลปกร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายวชิรวิชญ์ คล้ายขาว

นายภูชิชย์ เสงี่ยมกิ่ง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved