รายะเอียดผลงาน : ประเภทเดี่ยว เกียรติบัตรคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรคณิตศาสตร์
จากการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว
สถานที่แข่งขั้น เทอร์มินอฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงกัญญาพัชร ขยัน
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved