รายะเอียดผลงาน : Thai ASMO Science Ranking Level 3 Merit
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2561
รางวัลที่ได้ Merit
จากการแข่งขัน Thai ASMO Science Ranking Level 3
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ผลการสอบ ASMO ปีการศึกษา2561
ผู้ที่ได้รับ นางสาวธัญชนก จันทร์ทองแท้
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved