รายะเอียดผลงาน : การใช้ภาษาไทยของเยาวชน ปี 2561 ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน 3 ทักษะ ตอบคำถาม เขียนตามคำบอก อ่านออกเสียง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน 3 ทักษะ ตอบคำถาม เขียนตามคำบอก อ่านออกเสียง
จากการแข่งขัน การใช้ภาษาไทยของเยาวชน ปี 2561
สถานที่แข่งขั้น สนง.ราชบัณฑิตยสภา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวรตนภร เก็บเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved