รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกัญญาพัชร จุลเกตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชุติมณฑน์ ม้วนเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฏฐิกา อินทรชิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฐกมนต์ พุทธากูล
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวธันยพร เสาว์ภาคย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนันทิพร มะยุรา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรมิตา จรรยาไพศาล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิรินันท์ บุญศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศุภิสรา กิตติจารุรักษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภัสสรา พึ่งสังข์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้ควบคุม นายณัฐณกรณ์ พงษ์พัฒนนนท์

นางสาวณภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved