รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ที่ได้รับ นายจักพรรณ ศรีรอดบาง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายจารุต นาคเปลี่ยน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายภูรี ภู่พวง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ผู้ควบคุม นางสาวสุชาดา จงจงประเสริฐ

นายปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบูลย์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved