รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงมัณฑิตา ติ๊บปะละ
ประถมศึกษาปีที่ 4/8

ผู้ควบคุม นางสาวศศิธร สุขนคร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved