รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณัฐธาริน ศรีตุลา
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

ผู้ควบคุม นางวิรัชชา สกุลศรีชัย

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved