รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง๕ณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง๕ณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

ผู้ควบคุม นางวาสนา บัวทอง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved