รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

ผู้ควบคุม นางสาวกัญญ์ณณัฐ จันทร์ศิริชญา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved