รายะเอียดผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวณฐวร แสงคล้าย
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายวชิรวิทย์ บาเปีย
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญสม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ผู้ควบคุม นายธิติวุฒิ แตงไทย

นางสุภาภรณ์ แอนกำโภชน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved