รายะเอียดผลงาน : การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกัญณัฏฐ เทพมติ
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

นางสาวกันต์กนิษฐ์ เคารพ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวณัฐกฤตา โกมุทแดง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กชายปูริดา ศีลประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงภัทรภร รอดเผือก
ประถมศึกษาปีที่ 5/9

เด็กหญิงภัสพร หลักทองคำ
ประถมศึกษาปีที่ 5/9

เด็กหญิงวิชญาพร สีสูงเนิน
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

นางสาวสวรส นามแดง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กหญิงอนันตญา สุขภูมิ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กหญิงวิสุดาพร ประภาษี
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

ผู้ควบคุม นางบัวพันธ์ เนติ

นางสาวชลิตา ไชยยันต์บูรณ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved