รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ป.1- ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ป.1- ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายสุทธิโรจน์ ลุ้งใส้
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

ผู้ควบคุม นางพัชรี นาคนิยม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved