รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายจิรวัฒน์ คีรี
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

เด็กหญิงอลีนา เชื้อวิริยะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ผู้ควบคุม นางสาว ณัฐสิมา แพทย์ประสาท

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved