รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจินต์จุฑา พิชัยฤกษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

เด็กหญิงชัญญกัญญ์ ปพนพัทธนันท์
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

นายนิติกร อยู่เปรม
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

ผู้ควบคุม นางสาวกชพร ศิริพักต์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved