รายะเอียดผลงาน : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงกานต์มณี เงินปลีก
ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงณัชกมนน์ คุณวิสิฏสิริ
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กหญิงณัชชา บรรจงชาติ
ประถมศึกษาปีที่ 1/6

ผู้ควบคุม นางสาวปัทมา สุกาญจนะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved