รายะเอียดผลงาน : สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ -
จากการแข่งขัน สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved