รายะเอียดผลงาน : โครงการเยาวชน AFS ได้รับการคัดเลือกเข้า
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ ได้รับการคัดเลือกเข้า
จากการแข่งขัน โครงการเยาวชน AFS
สถานที่แข่งขั้น สนง. AFS
รายละเอียด น.ส. สิรินดา เฉลิมพนาพันธ์ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเยาวชน AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (เหนือ) รุ่น 61 พ.ศ. 2565-2566
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสิรินดา เฉลิมพนาพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved