รายะเอียดผลงาน : การประกวดวงดนตรีสากล Parkkret City Music Award ประจำปี 2565 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การประกวดวงดนตรีสากล Parkkret City Music Award ประจำปี 2565
สถานที่แข่งขั้น เทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียด SMALL LIGHT วงดนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยาร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีสากล Parkkret City Music Award ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved