รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ อันดับที่ 15
ปีการศึกษา 2566
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ อันดับที่ 15
จากการแข่งขัน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
รายละเอียด วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา นายกฤติน ฉายวรรณ และ นายวิชญภัทร ศรุติธาดา ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ อันดับที่ 15 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved