รายะเอียดผลงาน : งานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เหรียญทอง 23 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง 23 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ
จากการแข่งขัน งานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 23 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ 1. เหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน Coding ป.1-ป.3 ด.ช. เตชิต เจริญชัยนาม / ด.ช. พิตรพิบูล อุสาหะ 2. เหรียญทองแดง อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นายสุมงคล เส็งสมาน / น.ส. จินต์จุฑา พิชัยฤกษ์ / ด.ช. นิติกร อยู่เปรม 3.เหรียญทอง การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ปฐมวัย ด.ญ. ไอรดา ขำประเสริฐ / ด.ญ. ณัฏฐณิชาศ์ เพ็งพิทักษ์ / ด.ญ. ลลิลรดา อั่วหงวน / ด.ญ. ญาษิตรา วิชัยวงษ์ / ด.ญ. ธัญวรินทร์ แสนไทย / ดญ อริญรดา มาแย้ม / ด.ญ. กฤตรี เกียรติจรัสกุล / ด.ญ. ณัฐพณิชย์ กลั่นเอี่ยม / ด.ญ. ณัฐิดา บุตรราช / ด.ญ. ฉัตรชนก ตะพาบน้ำ / ด.ช. ศุภสรร สมหาญ 4. เหรียญทอง อันดับ 1 ตัวแทนภาค การแข่งขัน Impromtu Speech ด.ญ. ขวัญข้าว วิชญกุล 5. เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ด.ช. นราวิชญ์ โชติพันธุ์ 6. เหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 ด.ญ. ปภาวรินท์ แซ่เจ้า / ด.ญ. ณัฏฐิดา สิทธิกูล 7. เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 น.ส. ธนัชชา ชมภูนุช 8. เหรียญทอง อันดับ 1 ตัวแทนภาค การแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย GSP ม.1-ม.3 ด.ช. กฤตพรต โสนนอก / นายกันตวรวัฒน์ ดวงบุญ 9. เหรียญเงิน การแข่งขัน Coding ม.1-ม.3 นายปกณ์ธรรม แสงสนาน / ด.ญ. พิชญาภา จุลอุภัย 10. เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ด.ญ. เพ็ญพิสุทธิ์ ทรัพย์สมบัติ 11. เหรียญทอง การแข่งร้องเพลงสากล ป.1-ป.6 ด.ญ. วรพิชชา ดีดาษ 12. เหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 ด.ญ. พัชรนันท์ อินทราฉัตรจามร 13. เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน น.ส. ภัทราสรณ์ ยกล้วน / น.ส. ปรีดียพร ปุกิจ 14. เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน Impromtu Speech น.ส. สุณัฏฐา ประเสริฐบัณพร 15. เหรียญเงิน อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 ด.ญ. พิรัลปวีร์ ลีกิจจากร / ด.ญ. ปุญญิศา วิเชียร / ด.ญ. วรัชญา ช่างเพียร 16. เหรียญทองแดง อันดับ 10 การแข่งขัน Coding ป.4-ป.6 ด.ช. ศิวกร ศิริ / ด.ช. ปัณณวิชญ์ เนติ 17. เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ด.ญ. ฐิตารีย์ ดีสิน / น.ส. นิตติยา เชาวน์สุขุม 18. เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด.ญ. สุภาพร เจริญภักตร์ 19. เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ด.ญ. อัญชิสา บุญชื่น / ด.ช. วีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร / ด.ช. คุณากร ธีระกาย 20. เหรียญทอง การแข่งขัน วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ด.ญ. ณิชนันท์ ทองมาก 21. เหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ด.ช. ธนกร กรอบจินดา / ด.ญ. ธัญชนก พุ่มเรียบ / ด.ญ. นภัสสร เขียวงาม 22. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ม.1-ม.3 ด.ญ. ณสุดา จำปาพันธ์ 23. เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ กาฎีโรจน์ 24. เหรียญทอง การแข่งขัน วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ด.ญ. วริศรา หวังเลิศพาณิชย์ 25. เหรียญทองแดง การแข่งขัน Impromtu ป.4-ป.6 ด.ญ. ธนิดา เกิดศิลป์ 26. เหรียญทอง การแข่งท่องอาขยานภาษาไทย ป.4-ป.6 ด.ญ. สิริภัทร มฤคินทร์ 27. เหรียญทอง การแข่งขัน Impromtu ป.4-ป.6 ด.ช. รัฐศาสตร์ ชาติเชื้อ 28. เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน ท่องอาขยานภาษาไทย ม.1-ม.3 ด.ช. อนุพงษ์ เจียกใจ 29. เหรียญทอง การแข่งขัน Impromtu ม.1-ม.3 ด.ช. ศักดิพัฒน์ บุญบำรุง 30. เหรียญทอง การแข่งขัน Impromtu ป.1-ป.3 ด.ญ. ธิษณัน โอภาส
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved