รายะเอียดผลงาน : สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ สอบผ่านค่าย 2
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ สอบผ่านค่าย 2
จากการแข่งขัน สอวน. สาขาภูมิศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ชานวิทิตกุล ชั้น ม.5/5 ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved