รายะเอียดผลงาน : สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ได้ สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1
จากการแข่งขัน สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 1) นายถรัณยู แสงขวัญ ชั้น ม.5/2 2) น.ส.ณัฐณิชา ชาญวิทิตกุล ชั้น ม.5/5 3) นายนันทวัฒน์ ดวงเงิน ชั้น ม.6/2
ผู้ที่ได้รับ นายภรัณยู แสงขวัญ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฐณิชา ชานวิทิตกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายนันทวัฒน์ ดวงเด่น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved