รายะเอียดผลงาน : เทควันโด รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 มกราคม 2563
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน เทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ วิทยาลัยอาชีวพาณิชยการเพชรบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายธนกร อาจคิดการ
ประถมศึกษาปีที่ 6/15

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved