รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันวิชาการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2566
รางวัลที่ได้
จากการแข่งขัน การแข่งขันวิชาการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
รายละเอียด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการภายนอก เนื่องในงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดโดยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ รายการแข่งขัน วิชาการภาษาอังกฤษ และภาษาจีน วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1.การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงขวัญข้าว วิชญกุล ม.3/7 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพชร หัสดีสำโรง 2.การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุณัฏฐา ประเสริฐบัณพร ม.6/5 รางวัลเหรียญทอง ฝึกซ้อมโดย คุณครูปรารถนา วิเศษสุภมิตร 3.การแข่งขัน General Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงอินอาม นะดิ่งหิน ม.3/10 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพชร หัสดีสำโรง คุณครูปรารถนา วิเศษสุภมิตร 4.การแข่งขัน General Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปิยวัฒน์ ชาวสวน ม.6/3 รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดย คุณครูปรารถนา วิเศษสุภมิตร 5.การแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงอินทราริน วงศ์เทียนทอง ม.2/7 รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดย คุณครูกัลยาณี เจริญศิริ Ms. Yifan Zhang 6.การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายณัฐพัชร์ ทองชมภู ม.3/10 รางวัลเหรียญเงิน ฝึกซ้อมโดย คุณครูกัลยาณี เจริญศิริ Ms. Yifan Zhang 7.การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวฐิติรัตน์ ปุยเงิน ม.6/7 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ฝึกซ้อมโดย คุณครูกัลยาณี เจริญศิริ Ms. Yifan Zhang
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved