รายะเอียดผลงาน : งานวันการศึกษาเอกชน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ได้ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 2565
จากการแข่งขัน งานวันการศึกษาเอกชน
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคคลากรโรงเรียนชลประทานวิทยา ที่ได้รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฐมวัย 1. นางสาวปัทมา สมโสม 2. นางสาวพะการีย์ เข้ากล้า 3. นางสาวจิรภา วัดแย้ม 4. นางนงนุช สุวรรณสูน 5. นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด 6. นางสาวกาญจนา อ่อนดี 7. นางสาวนัยนา ทับทิมเทศ 8. นางสาวธีราภรณ์ โนโชติ ประถมศึกษา 9. นายอภิวัฒน์ แสงศรี 10. นางสาวสุชชนา ปัจฉิมสุภาคม 11. นางสาวกัญญ์ณณัฐ จันทร์ศิริชญา 12. นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม 13. นางสาวนุชนภา เนียมหอม 14. นางสาวอรวรรณ เรืองจุ้ย 15. นางสาวฉัตรพร ฉลาดยิง 16. นางสาวกนกอร จันปุ่ม 17. นางสาวลำภู มุ่งชอบกลาง 18. นางรัชพร ชูสกุล 19. นางสาววราภรณ์ ณ ลำปาง 20. นายเขมรินทร์ สุขพงษ์ศรี 21. นางบุษราวรรณ์ อยู่ปุย 22. นางพิรานันท์ มีสุข 23. นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒิประสิทธิ์ มัธยมศึกษา 24. นายกรกช พลับเล็ก 25. นางสาววาสนา ศิลาพร 26. นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร 27. นางวิลาวัลย์ โห้เฉื่อย 28. นายจิรกิตติ์ ศิลปาภรณ์ 29. นางสาวนฤมล ด้นดั้น 30. นางสาวหทัยรัตน์ พูลผลกุล 31. นางสาวกรรณณิการ์ ชุมพล 32. นางสาวศิริพร เสนทา 33. นางสาวเดือนฉาย เจริญเรืองสกุล 34. นางสาวบุษยมาศ เมธาวิริยะศิลป์ EP 35. นางสาวธิสารัตน์ วงทอง 36. นางสาวกชพร ศิริพักต์ 37. นางสาวนภัสนันท์ ทัพพ์ภูริธนากุล ฝ่ายสนับสนุน 38. นางสุนันทา ซิ้มประเสริฐ 39. นางสาวสิริพร โตสุพันธ์ 40. นางปิยะนุช แก้วประกอบ
ผู้ที่ได้รับ นางสาวพะการีย์ เข้ากล้า

นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด

นางสาวกาญจนา อ่อนดี

นางสาวนัยนา ทับทิมเทศ

นายอภิวัฒน์ แสงศรี

นางสาวสุชชนา ปัจฉิมสุภาคม

นางสาวกัญญ์ณณัฐ จันทร์ศิริชญา

นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม

นางสาวนุชนภา เนียมหอม

นางสาวอรวรรณ เรืองจุ้ย

นางสาวฉัตรพร ฉลาดยิง

นางสาวลำภู มุ่งชอบกลาง

นางรัชพร ชูสกุล

นางสาววราภรณ์ ณ ลำปาง

นายเขมรินทร์ สุขพงษ์ศรี

นางบุษราวรรณ์ อยู่ปุย

นางพิรานันท์ มีสุข

นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒิประสิทธิ์

นายกรกช พลับเล็ก

นางสาววาสนา ศิลาพร

นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร

นางวิลาวัลย์ โห้เฉื่อย

นายจิรกิตติ์ ศิลปาภรณ์

นางสาวนฤมล ด้นดั้น

นางสาวกรรณณิการ์ ชุมพล

นางสาวศิริพร เสนทา

นางสาวเดือนฉาย เจริญเรืองสกุล

นางสาวบุษยมาศ เมธาวิริยะศิลป์

นางสาวธิสารัตน์ วงทอง

นางสาวกชพร ศิริพักต์

นางสาวนภัสนันท์ ทัพพ์ภูริธนากุล

นางสุนันทา ซิ้มประเสริฐ

นางสาวสิริพร โตสุพันธ์

นางปิยะนุช แก้วประกอบ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved