รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทควันโด เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ปุณหะกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved